ขั้นตอนการแจ้งเตือนเพื่อให้ระงับการทำให้แพร่หลาย
หรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
ตามมาตรา 14
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของบริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด

หากบุคคลใดตรวจพบว่า มีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย”) ปรากฏบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน chatbot สื่อสังคมออนไลน์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) บุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนให้บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์ตามประกาศกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวออก จากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทฯ ได้ ตามวิธีการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ข้อมูลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการ ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล กฎหมายอาญา

(ข) ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(ค) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับ การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(ง) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

บุคคลที่ประสงค์จะแจ้งเตือนบริษัทฯ เพื่อขอให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทฯ (“ผู้ร้องเรียน”) จะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียนตามแบบที่ บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งนำส่งแบบฟอร์มข้อร้องเรียนดังกล่าวและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนมายังบริษัทฯ โดยมี รายละเอียดของเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มข้อร้องเรียนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด โปรดดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่
 2. เอกสารประกอบของผู้ที่ลงนามในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน
  กรณีที่ผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนเป็นผู้ร้องเรียน
  • กรณีที่ผู้ร้องเรียนเคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน เพื่อใช้บริการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้อง แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ร้องเรียน
  • กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่เคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ โปรดแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ร้องเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง*

  กรณีที่ผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องเรียน

  • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงซึ่งลงนามโดยผู้ร้องเรียนและตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องเรียนพร้อม
   ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ร้องเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง*
  • สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของ
   ผู้ร้องเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง*
 3. กรณีที่มีการลงบันทึกประจำวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • สำเนาบันทึกประจําวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ รับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ รับรองสำเนาถูกต้อง (หากมี)
 4. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
  การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และความเสียหายที่เกิดขึ้น
  กับผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก

หมายเหตุ* โปรดปิดทับข้อความในส่วนศาสนาและกรุ๊ปเลือดในสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดย หน่วยงานราชการที่นำส่งแก่บริษัทฯ ตามที่ระบุข้างต้น หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะดำเนินการดังกล่าวแทน

ผู้ร้องเรียนสามารถนำส่งแบบฟอร์มข้อร้องเรียนและเอกสารประกอบได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่emailaddress: [email protected] เท่านั้น และโปรดระบุชื่อเรื่องในอีเมลว่า “ข้อร้องเรียนข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย”

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ กรณีผู้ร้องเรียนกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเอกสารหลักฐานผิดวิธีการตามที่ระบุข้างต้น หรือบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่กล่าวถึงไม่เข้าข่าย เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย หรือเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดหรือมีลักษณะเป็น การกระทำความผิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อระงับการกระทำผิดโดยเร็วที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้ ภายในกรอบการดำเนินการและกรอบระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่ 11 ยูนิต 2/1101 – 2/1107 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-032-9533 หรือ email address: [email protected]


Request a complaint